Aktuality:

...


Vítejte na stránkách sboru hasičů města Turnov!


Sbor hasičů Města Turnova je novou jednotkou požární ochrany města. Právní statut jednotky je organizační složka města. Sbor byl založen v roce 2000 usnesením zastupitelstva města a pracovat začal od 1. 1. 2001. Sídlem jednotky je hasičárna Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov. Jednotka je zařazena do kategorie JPO II, v souladu s Nařízením Rady Libereckého kraje, kterým se určuje Požární a poplachový plán Libereckého kraje s dobou výjezdu do 5 minut.

Jednotka je povolávána k zásahu na výzvu Operačního a informačního střediska HZS Libereckého kraje nebo krizového štábu starosty.

Mezi základní úkoly jednotky patří:

a)provádět požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany.

b)provádět záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.


Své základní úkoly plní SHMT především v územním obvodu města. Na území jiných měst a obcí plní úkoly podle Požárního a poplachového plánu Libereckého kraje na výzvu HZS Libereckého kraje.

V čele jednotky stojí velitel, který je zaměstnancem města a je oprávněn jednat jménem jednotky v rozsahu a rámci vymezeného předmětu činnosti. Velitele jednotky jmenuje starosta města po projednání a se souhlasem ředitele HZS Libereckého kraje. V čele jednotky je pan Martin Bartoníček, Skálova 84, kancelář č. 117, přízemí.

Jednotka má, mimo velitele, 15 členů. Ti jsou rozděleni do 3 družstev (4 členové + velitel). Členové jednotky pracují v jednotce na základě smlouvy o dobrovolném členství při svých běžných zaměstnáních a jsou delegování do jednotky z 6 občanských sdružení (Bukovina, Daliměřice, Turnov, Pelešany, Mašov, Kadeřavec) působících na úseku požární ochrany v územním obvodu města. Všichni členové jednotky absolvovali základní školení a pravidelně se účastní dalších specializovaných školení dle svého zařazení v jednotce. Členové jednotky jsou zřizovatelem pojištěni jednak na úraz způsobený si při zásahu nebo nařízeném cvičení, jednak na škodu způsobenou na cizím majetku při zásahu nebo nařízeném cvičení. Členové jednotky jsou povoláváni systémem vyrozumění prostřednictvím automatického svolávání přes OPIS HZS Libereckého kraje na mobilní telefony.

Jednotka požární ochrany města hospodaří s příjmy a výdaji na základě rozpočtu schváleného zřizovatelem. K zajištění úkolů na úseku požární ochrany užívá nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele. Do vybavení jednotky je zařazována pouze požární technika a jiné věcné prostředky požární ochrany jen pokud byly schváleny k použití v požární ochraně příslušnými předpisy.

Jednotka úzce a dobře spolupracuje s HZS Libereckého kraje, zejména požární stanicí Turnov. V současné době jednotka působí v novém objektu přístavby hasičárny Daliměřice, která byla vybudována sdružením prostředků Evropské unie, České republiky a Města Turnov v rámci programu INTERREG IIIA. Česká republika-Polsko v objemu více než 8 mil. Kč..